Restaurantführer

Gin­ger Boy (asi­atisch / €€)
Man­du (kore­anisch / €)
Okra (äthiopisch)
Tafel­spitz 1876 (deutsch / €€€€)
Tan­nen­baum (deutsch / €€)
Butze (veg­an / €)
eat TOKYO ( japanisch | auch veg­an / €€)
Green Trees (veg­an / veg­e­tarisch)
Gree­nies (veg­an / veg­e­tarisch)
Il Mer­ca­to (ital­ienisch / €€)
Mali­nas (pol­nisch / €€)
Pizze­ria de Anna (ital­ienisch)
Sattgrün (veg­an)
Bau­manns Brauhof (deutsch, €€)
Okinii (asi­atisch / japanisch / €€)
Prick­ynoo (thailändisch / €)
Amano Verde (vegan/vegetarisch / €€€)
Grind­house Home­made Burg­ers (Hamburger/€€)
Frit­ten­werk (deutsch / €€)
Hal­lo Viet­nam (viet­name­sisch / €)
Mün­stereck (deutsch / €)
Shang­hai Gar­den (chi­ne­sisch / €€)
Schnell weg (veg­an)
Sym­po­sion (griechisch / €€)
Schweinske (deutsch / €)
Space Burg­er (Ham­burg­er / €€)
Sym­po­sion (griechisch / €€)
Vapi­ano (ital­ienisch / €€)
What’s Beef (Ham­burg­er / €€)